St John Ambulance Tasmania – Burnie – Burnie Yacht Club